Innkalling til årsmøte i Norsk Langeleikforum 2016

SAKLISTE – Årsmøte 2016
Sak 1: Godkjenning av innkalling og sakliste
Sak 2: Val av ordstyrar, val av referent og tellekorps
Sak 3: Registrering av dei med stemmerett og fullmakt
Sak 4: Årsmelding
Sak 5: Rekneskap
Sak 6: Fastsettjing av medlemspengar
Sak 7: Val av leiar, styremedlemmer, varafolk, revisor og valnemnd
Sak 8. Valg av 3 jurymedlemmer til utdeling av fond
Sak 9: Arbeidsplan
Sak 10: Budsjett
Sak 11: Innkomne saker

Velkomen