Velkommen

Langeleiken er eit av Norges eldste folkemusikkinstrument. Den eldste langeleiken som er funne er datert allereie i 1524.

Langeleiktradisjonen er spreidd over heile landet, men står i dag sterkast i Valdres. Miljøet er ikkje stort og interessa for instrumentet går tidvis i bølgjedalar. Norsk langeleikforum vil samle langeleik-Norge og halde musikken og instrumentet i hevd-

Olav Snortheim. Foto 006I vedtektene til Norsk langeleikforum står det:

Norsk langeleikforum (stifta i 2009) har som mål å vera ein møtestad for utøvarar, instrumentbyggjarar og andre med interesse for langeleiken. Norsk langeleikforum skal arbeide for å ta vare på, vidareføre og formidle kunnskap om spel og instrument. Forumet  skal òg arbeide for å gjera kunnskapen synleg og  tilgjengeleg, med tanke på å auke kunnskapsnivå og interesse for langeleiken.